Uitgangspunt: Ontdekt wat je (anders) kan. Wordt bewust van wat je wil en kan (leren). Benut de mogelijkheden die er zijn en streef er steeds naar om een doel te bereiken.
Focus: werken in groepsverband; nodige aandacht en ruimte voor de individu
Primaire basis: activiteiten buiten schoolverband, na(ast)schoolverband
Klimaat tijdens de activiteiten:  vrije expressie doch begeleid, met voeding voor inspiratie; nadruk op positieve  gevoelsbeleving en groepsbeleving; Grenzen stellen aan gedrag en minimale voorwaarden voor deelname.

Eindresultaat van activiteiten:

Algemeen: deelnemers hebben kennisgemaakt met mogelijkheden binnen hun (direct) bereik en hebben samen een eindproject gerealiseerd.

Individueel: er is een basis gelegd voor de voortzetting van het opgang gebrachte individueel proces van het willen nastreven en bereiken van een doel.

Verdere ontwikkeling: door middel van klemtonen die in elk afzonderlijk
eindproject zijn gezet zal de nieuwsgierigheid naar meer aangewakkerd zijn.
Aanbieding van doorstromingsmogelijkheden naar follow up projecten en  verwijzing naar bestaande training/opleidingsmogelijkheden zullen ervoor zorgen dat de deelnemers de ingeslagen weg kunnen continueren.

De aard van de activiteiten:

Het ontplooien van laagdrempelige activiteiten met het uiteindelijk doel dat
kansen gecreëerd zijn en benut kunnen worden.

De Stichting zal als volgt werkzaam zijn:

Begeleiding van jeugd en jongeren
Het bieden van alternatieven voor een wat vrijere vorm van meedoen en
ontwikkelen
Het motiveren tot creatieve en culture expressie; beroep doen op hun smaak en vindingrijkheid;
Het ontdekken van talenten; zorg voor het verder doorstuwen van talenten
Het verzorgen van en aanmoedigen tot deelname aan trainingen en workshop met baanperspectief; Voor specifieke groepen zal het accent gelegd worden op
zelfstandige beroepen en nijverheidsberoepen.
Bevordering van verdraagzaamheid, uitwisseling en samenwerking tussen gedefinieerde groepen van deelnemers
Bevordering van zelfredzaamheid/sociale vaardigheden
Het ondersteunen en faciliteren van activiteiten die deelnemers zelfstandig willen gaan ondernemen; het mede behartigen van samenhangende belangen van deze doelgroep bij diverse instanties en de overheid; Verwijzing naar netwerkpartners in de uitvoering van sociale activering Het vergroten van kansen voor een optimale deelname in het maatschappelijk verkeer Het in samenwerking organiseren van subactiviteiten op deelnemersinitiatief voor de draagkracht ervaring. Afsluiting van (pilot) projecten middels een eindproduct/activiteit.

© 2016 I AmJong

Click Me