Introductie.

Het doel van Stichting IamJong is om jongeren, die te maken hebben (gehad) met maatschappelijke tegenslag of die in isolement zijn geraakt in Amsterdam-Zuidoost te ondersteunen en op weg te helpen naar een betere participatie in de samenleving en zodoende de maatschappelijke uitval te reduceren. Het doel van de stichting wordt bereikt door het verzorgen van persoonlijke begeleiding voor de doelgroep en door het organiseren van activiteiten voor de buurt, gericht op het stimuleren van de sociale via contacten met de reguliere bewoners in Zuidoost.
De Stichting IAmJong is in 2016 opgericht door Marcel Esajas. Marcel is geboren in Suriname en heeft zich in zijn leven, naast zijn professionele carrière in de ICT, ingezet om (ex-) gedetineerden weer aan een plek te helpen in de samenleving en hen door persoonlijke begeleiding uitzicht te geven op een nieuwe toekomst. Daarmee was hij al begonnen als consultant bij de Stichting Surant en bij het Consulaat van Suriname. Enkele jaren daarna heeft hij besloten zich volledig op zijn passie te richten en is nu full time directeur van de Stichting IamJong. Naast Marcel werken zo’n 15 vrijwilligers in de stichting. De stichting biedt tevens stageplaatsen voor studenten van hogescholen (maatschappelijke dienstverlening). De stagiaires verrichten onderzoek, assisteren bij het opzetten van de administratieve organisatie en begeleiden de vrijwilligers.Het bestuur van de stichting bestaat uit drie (onbezoldigde) leden: Lydia Gerling (secretaris), directie secretaresse van het Consulaat Republiek van Suriname, Jamal Maouli (penningmeester) gezagvoerder van Corendon Airlines en Martisa Geffrie (voorzitter), teamleader van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf GVB.
Dankzij de medewerking van de eigenaar van het gebouw, Danny van Leeuwen, en beheerder VPS heeft de stichting zich kunnen vestigen in een oud postkantoor in het winkelcentrum de Amsterdamse Poort (Hoogoorddreef 2) in de Bijlmer. Marcel Esajas heeft dat pand samen met vrijwilligers opgeknapt, het aangrenzende plein en het achter-terrein opgeruimd en zodoende de bestaande overlast gereduceerd en het aanzien van dat deel van de Amsterdamse Poort aanzienlijk verbeterd. Dat gaf de mogelijkheid om in het gebouw een aanvang te maken met de persoonlijke begeleiding en de organisatie van de (buurt-) activiteiten. Naast de eigen evenementen verhuurt de stichting de zalen ook aan particulieren voor andere buurtactiviteiten.

Vanwege de doelstellingen van de stichting, de samenwerking met vrijwilligers en stagiaires heeft de Stichting IamJong inmiddels ook de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen, alsmede gemeentelijke (financiële) ondersteuning voor de opzet en organisatie van projecten.
Een belangrijk onderdeel in de verbetering van de participatie in de samenleving van de doelgroep is het vinden van een baan. Daarvoor is nodig een goede voorbereiding en training van de kandidaten en het leggen van goede contacten met toekomstig werkgevers. Om dat te bereiken heeft de Stichting het IamWorks programma opgericht: het IamSupport programma richt op de persoonlijke begeleiding en het oplossen van de sociale problematiek, IamEvent richt zich op de organisatie van buurtactiviteiten via en IamWorks richt zich op de trainingen, stages en banen. IamWorks wordt geleid door Cees Foet, socioloog en communicatiespecialist. Die samenwerking krijgt vorm in de sociale begeleiding van de kandidaten door IamSupport en door training en begeleiding naar werk door IamWorks. Met het ROC Amsterdam Zuidoost lopen momenteel besprekingen om de trainingen verder te structuren, stageplaatsen en buitenschoolse activiteiten voor MBO studenten te kunnen aanbieden.

In de eerste jaren heeft de Stichting IamJong met vrijwilligers en stagiaires al de nodige projecten kunnen opzetten:
•    Het buddyproject IamSupport voor de persoonlijke begeleiding van ca. 25 jongeren,
•    Tekenlessen voor 4 groepen van 10 kinderen vanaf 7 jaar via IamKids,
•    Dagbesteding trajecten (6) via IamWorks
•    Rap-en hiphop cursussen voor 5 jongeren via IamStudio
•    Zaalverhuur voor IamEvent buurtactiviteiten in Zuidoost (20 events)
•    Ondersteuning aan 40 jongeren via werkgelegenheidsprojecten via IamWorks

Een nadere blik op de doelgroep

De Stichting IamJong richt zich in eerste instantie op jongeren tussen de 16 en 27 jaar die een kwetsbare maatschappelijke positie hebben in Amsterdam-Zuidoost. De primaire groep wilt graag op korte termijn een opleiding volgen of is op zoek naar een baan. In de ruimste zin wordt deze doelgroep meestal gekenmerkt als probleemjongeren, deze jongeren hebben te maken met een complex aan problemen, zoals gedragsstoornissen, persoonlijke of gezinsproblemen. Een stapeling van deze problematieken kan als gevolg hebben dat de jongeren maatschappelijk uitvallen, grensoverschrijdend gedrag vertonen en/of belanden in de criminaliteit. Binnen onze ervaring met de doelgroep en de werkzaamheden binnen het werkveld zien wij dat sociale en financiële factoren vaak bepalend zijn.
Om deze jongeren laagdrempelig te benaderen werkt de stichting met ervaringsdeskundigen (rolmodellen). In de opstartfase zijn we erachter gekomen dat de jongeren meer vertrouwen hebben in rolmodellen die uit de buurt komen. Het resultaat van deze aanpak is onder meer geweest dat de doelgroep binnen hun eigen netwerk mond op mond reclame maakt voor de Stichting IamJong. Met deze methode zien wij kansen om jongeren te begeleiden naar een positieve toekomst.

De Stichting IamJong richt zich naast de primaire doelgroep ook op de reguliere bewoners van Zuidoost om de sociale cohesie tussen de primaire doelgroep en de buurt via sociale contacten te stimuleren.
IamJong probeert in het contact met de jongeren en de buurt innovatief en duurzaam te zijn, dit houdt in dat het gebruik van sociaal media wordt zo breed mogelijk ingezet.

Samengevat richt IamJong zich op:

•    Vroegtijdige schoolverlaters en thuiszitters
•    Jongeren met een beperking of achterstand die hen belemmert deel te nemen aan de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld jeugdigen die voorheen deels onder Wajong vielen)
•    Specifieke groepen
o    Jongeren die uit detentie komen
o    Jongeren uit de straatcultuur / migrantenjongeren
o    Jongeren die nog geen starterskwalificatie hebben (onderwijs)
•    De reguliere bewoners van Zuidoost (Bijlmer)
De Stichting levert een zichtbare bijdrage aan de sociale cohesie door in de Bijlmer informatieve, leerzame en leuke activiteiten te organiseren voor de primaire doelgroep maar ook voor de reguliere bewoners

De organisatie en de programma’s
Hieronder een schematische weergave van de organisatiestructuur van de Stichting IamJong.

© 2016 I AmJong

Click Me