Algemene voorwaarden zaalhuur

I Am Zaalhuur is een event dat laagdrempelig en tegen en laag tarief wordt verhuurd.
Wij verbreden onze toegankelijkheid doormiddel van bereikbaarheid en eenvoudig reserveren via onze website. U kunt ons benaderen via telefoon 06-27310851, inloop van maandag tot vrijdag van 12:00 uur t/m 16:00 uur of via onze website www.iamjong.nl Het is geschikt voor feestjes, workshop, bijeenkomsten, vergaderingen en babyshowers.

Uw reservering wordt pas definitief na uw aanbetaling voorafgaand aan uw evenement; de restbetaling betaalt u uiterlijk 3 dagen voor uw evenement. U ontvangt van ons een factuur per e-mail. Het werkt zo:

 • Zaal 1 Huur € 550,- + Borg € 150,- = € 700,-  (Aanbetaling: € 300,-/Restbetaling € 400,-)
 • Zaal 2 Huur € 350,- + Borg € 150,- = € 500,-  (Aanbetaling: € 300,-/Restbetaling € 200,-)
 • Met vermelding van het aanvraagnummer.
 • Maandag t/m vrijdag  van 18.00 uur t/m 22.00 uur
 • Zaterdag t/m Zondag van 12:00 uur t/m 22.00 uur

LET OP ! Om 22:00 uur moet de muziek gestopt zijn. Om 23:00 uur de zaal schoon opleveren en het pand verlaten. Bij het overschrijden van de tijd of schade wordt er borg ingehouden. Hou dus rekening met de schoonmaaktijd om deze goed in te plannen!

 • Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend telefonisch of schriftelijk ( per mail) annuleren.
 • Annulering van een activiteit, training of workshop met een duur van 1 tot 4 dagdelen (2 dagen): Indien huurder de huurovereenkomst welke betrekking heeft op ruimtezaalhuur binnen 14 dagen voor de (aanvangs)datum van huur of de huurperiode annuleert, is huurder aan I Am Zaalhuur annuleringskosten ten bedrage van 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
 • Bij niet annuleren of bij annulering na 8.30 uur op de dag van de (aanvangs)datum van huur of de huurperiode periode zullen de huurkosten, de kosten voor eventueel in en uitruimen van de ruimte(n), kosten van eventuele faciliteiten alsmede overige gemaakte kosten 100% worden doorberekend.
 • Huurder dient aanwijzingen van het personeel van I Am Zaalhuur ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.
 • Huurder dient zich te houden aan het door I Am Zaalhuur vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n).
 • In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van I Am Zaalhuur.
 • Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.
 • Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
 • Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van I Am Zaalhuur te worden gemeld.
 • Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 6.4 bedoeld te voorkomen.
 • Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 6.7 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan I Am Zaalhuur te melden en te vergoeden.
 • I Am Zaalhuur heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
 • Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen,stankverspreidende stoffen, tenzij hiervoor door I Am Zaalhuur schriftelijk toestemming is verleend.
 • Schoonmaak, opruimen herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.
 • Roken is niet toegestaan in de zalen.
 • Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die I Am Zaalhuur noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n).
 • Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht of indien er andere geluiden worden gemaakt die overlast zouden kunnen veroorzaken.
 • Dit geldt ook voor schreeuwen, roepen en zingen en dergelijke. De ruimtes bevinden zich in een woongebied en hier dient rekening mee te worden gehouden bij het produceren van geluid.
 • Versterkte muziek is toegestaan tot uiterlijk 22.00 uur.
 • Het is niet toegestaan om in de  hal of buiten het pand muziek ten gehore te brengen.
 • Het is de Huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurders te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.
 • Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n).
 • Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.
 • Huurder geeft vier parkeerplekken tot zijn  beschiking, mocht de huurder meedere parkeerplekken zonder toestemming van I Am Zaalhuur in beslag nemen, dan zal er een deel van de borg verrekend worden.

© 2016 I AmJong

Click Me